شرکت پردیس صنعت زنده رود

استراتژی های شرکت

حفظ و پایداری و افزایش تولید محصول

حفظ و توسعه سهم بازار و فروش محصولات، تکریم مشتریان، برنامه ریزی هدفمند 

رشد، توسعه و اعتلای منابع انسانی ، افزایش سطح دانش و مهارتهای کارکنان، حفظ و ارتقاء سلامت و ایمنی و افزایش انگیزه و بهره وری و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری

حفظ و افزایش کیفیت محصولات و کاهش نوسانات کیفی و توجه و رعایت الزامات زیست محیطی

استقرار زیر ساختهای فناوری اطلاعات و ارتقاء سیستم های موجود

مدیریت هزینه ها و بهای تمام شده محصولات و کاهش مصرف انرژی و مواد ، افزایش بهره وری ماشین آلات و کاهش هزینه های تعمیرات و بازبینی فرایند عملیات تولید

مطالعه و برنامه ریزی های لازم جهت ارتقاء تکنولوژی ماشین آلات و افزایش توان و ظرفیت تولید و اجرا 

حفظ و تداوم سود آوری از طریق بازنگری در فرایندها ، استفاده از فرصت های سودآوری و بهره برداری بهینه از نقدینگی، جلوگیری از انباشت مطالبات با پیگیریهای مستمر، شناسایی و جلوگیری از صرف مخارج غیر ضروری، اصلاح ساختار مالی، استقرار سیستم های مکانیزه بهای تمام شده محصولات

فهرست