بازرگانی

واحد بازرگانی شرکت پردیس صنعت زنده رود متشکل از چهار واحد خرید داخلی، خرید خارجی، فروش داخلی و فروش خارجی می باشد. هدف اصلی این واحد، ایجاد سهولت و پویایی در حوزه تامین و فروش جهت رسیدن به اهداف بلند مدت سازمان می باشد.

 

فهرست